Wyniki konkursu voucher

Bydgoszcz, 23.03.2020r.

 

W ramach realizacji usługi badawczo-rozwojowej pt.:

"Wtyczka dot. wyświetlania treści osobom ze ślepotą barw, dopasowana do systemów e-commerce".

dla firmy: Mediart Sp. z o.o.

w projekcie: "Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy"

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

w oparciu o dostarczone oferty dokonano wyboru: Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy jako wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej dla ww. projektu.

Liczba przyznanych punktów: 100

Wybrana oferta okazała się najkorzystniejsza w świetle zebranych ofert i przyjętych w postępowaniu z dnia 10 marca 2020 r. kryteriów wyboru, jednocześnie spełniając warunki postawione w postępowaniu.

Zobacz
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ O WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY