Prowadzisz e-sklep? Sprawdź, jakie zmiany czekają Cię od 25 grudnia 2014

Od 25 grudnia 2014 roku, zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta. Dotychczas na straży praw konsumenta stały dwie ustawy: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku i ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku. Nowa ustawa powoduje derogację poprzednich, czyli utratę mocy prawnej powyższych ustaw. Innymi słowy ochrona konsumenta i jego praw będzie teraz skondensowana w jednym akcie prawnym- ustawie o ochronie praw konsumenta.

Poniżej przedstawię najważniejsze zmiany, wchodzące w I dzień Świąt Bożego Narodzenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zmiany wprowadzone tą ustawą wydłużają termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość z 10 dni do 14. W praktyce oznacza to, że w przypadku zakupu bluzki przez Internet 24 grudnia mamy 10 dni na jej odesłanie. Natomiast jeśli zakup nastąpi 25 grudnia (dzień wejścia w życie nowej ustawy) przysługuje nam już termin 14 dniowy. Należy zaznaczyć, że nie musimy podawać powodu odstąpienia od umowy, możemy to zrobić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy to możliwość rezygnacji z umowy może nastąpić w terminie 12 miesięcy po upływie przysługujących nam 14 dni.  Ustawa ułatwia konsumentowi odstąpienie od umowy poprzez możliwość posługiwania się wzorcem odstąpienia, który to stanowi załącznik 1 do ustawy. Uregulowano też kwestię ponoszenia opłat w przypadku odstąpienia od umowy.

KOSZTY
Nowa ustawa ma na celu ułatwić konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy  zorientowanie się o wszystkich kosztach jakie będzie zmuszony ponieść w związku z przystąpieniem do tej umowy. Innymi słowy ustawa przewiduje ochronę konsumenta poprzez obowiązek przedsiębiorcy o rzetelnym i zrozumiałym poinformowaniu konsumenta o wszystkich rzeczywistych kosztach związanych z zawarciem umowy.

  • Kosztami odesłania towaru może zostać obciążony konsument, ale tylko wtedy, gdy został wcześniej poinformowany o konieczności ponoszenia takich kosztów.
  • Kolokwialnie mówiąc przedsiębiorca nie zarobi na wysyłce. Ustawa jasno reguluje zakaz obciążania konsumentów wyższymi kosztami, aniżeli sami ponieśli za określony sposób zapłaty. Ponadto jeżeli konsument kontaktuje się z przedsiębiorcą w sprawie nabytych produktów czy usług, czyli w sprawie zawartej umowy, dzwoniąc na przeznaczone do tego numery telefoniczne (infolinia, biuro obsługi), to nie może zostać obciążony większymi opłatami niż za zwykłe połączenie.

Ustawa określa także wymóg potwierdzenia płatnego zamówienia. Konsument składając zamówienie ma jasno potwierdzić, że wie o związanych z tym kosztach (o obowiązku zapłaty). Ustawa reguluje, że jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub innej podobnej funkcji, muszą one być oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego i jednoznacznego sformułowania.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Obowiązki informacyjne wprowadzone nową ustawą nie ograniczają się tylko do informacji o kosztach wynikających z zawarcia umowy. Informacje, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi składają się z 21 punktów m. in. są to: cechy rzeczy i świadczonych usług, informacje dotyczące i identyfikujące przedsiębiorcę, informacja o prawie konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, określenia czy konsument będzie obciążony kosztami zwrotu towaru, określenie ceny albo ogólnych zasad ustalenia wartości rzeczy lub wynagrodzenia za świadczone usługi. Należy także wskazać, że powyższe informacje powinny być przekazane konsumentowi najpóźniej w chwili, gdy konsument zdecyduje się zawrzeć umowę.

Jednym z ważniejszych obowiązków informacyjnych jest wprowadzony przez ustawę obowiązek przekazania potwierdzenia konsumentowi zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Przede wszystkim należy określić czym jest trwały nośnik. Jest to pendrive, dysk twardy, płyta CD, ale także kartka papieru. Trwałym nośnikiem nazywamy to narzędzie, które umożliwi nam w dowolnym czasie odtworzenie zapisanych na nim informacji. Jakie informacje muszą się znaleźć na nośniku? Są to powyżej wskazane dane cechy rzeczy, dane o przedsiębiorcy itd. (te informacje powinny być nam dostarczone wcześniej i powtórzone przez zapis na trwałym nośniku) oraz potwierdzenie zawarcia umowy w przypadku umowy zawartej na odległość.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
W miejsce pojęcia „niezgodność towaru z umową” ustawa wprowadza pojęcie „wady”. Zwiększą się uprawnienia konsumenta w przypadku wady rzeczy dając mu do wyboru naprawę, wymianę towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy już przy pierwszej reklamacji. Okres gwarancyjny niezmiennie wynosił będzie 2 lata wydłuży się natomiast okres szczególnej ochrony. Okres szczególnej ochrony oznacza sytuację, że kiedy towar wykaże poważne wady to przyjmuje się, że występowały one od początku, od momentu zakupu i odpowiedzialność za istnienie tej wady spoczywa na przedsiębiorcy. Okres tej szczególnej ochrony wydłużył się z 6 do 12 miesięcy. Oznacza to, że w przeciągu roku od zakupu, jeśli powstanie istotna wada to przedsiębiorca musi przyjąć reklamację, albo udowodnić nam, że wada ta nie istniała od początku.

artykuł napsiany przez:
Aleksandra Miąsko
Radca prawny